مدارس فرسوده رفیق ناباب تعلیم و تربیت

پرورش درست نسل آینده در هر جامعه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است حال اینکه تحقق این مهم در مرحله اول نیازمند وجود فضاهای فیزیکی استاندارد و ایمن بوده اما مدارس فرسوده همانند رفیقی ناباب مانعی بر سر راه تعلیم و تربیت این نسل شده است. به گزارش فال دی،رشد و توسعه در هر […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق

 nike air max ladies